INFORMACJE OGÓLNE

25 marca br. znowelizowano rozporządzenie w sprawie szczególnych 
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. poz. 493).

Od 25 marca do 10 kwietnia br. pracę szkół regulują nowe przepisy, które określają zasady prowadzenia nauczania na odległość oraz dają możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów zdalnie. 

Nowe rozwiązania ułatwiają prowadzenie kształcenia na odległość. Najważniejsze z nich dotyczą: możliwości bezpłatnego użyczenia uczniom i nauczycielom sprzętu przez samorząd do kształcenia na odległość, podejmowania zdalnie decyzji przez rady pedagogiczne, zmian w organizacji olimpiad, konkursów i turniejów, możliwości składania dokumentów zdalnie czy ogłaszania wyników rekrutacji na stronach internetowych szkół.

Rozporządzenie