Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt.„Lemoniada Lema czyli Moja Podróż w Kosmos ” Organizatorem konkursu jest Szubińskie Towarzystwo Kulturalne i Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie.
I. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych gminy i miasta Szubin. Uzupełni go wystawa tematyczna poświęcona o kosmosie w albumach i literaturze.
II. Celem konkursu oraz wystawy jest:1) Pobudzenia zainteresowania dzieci kosmosem2) Promocja twórczości Stanisława Lema 3) Rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci.
III. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Szubin.
Zasady konkursu:
1) w trzech grupach:0 – 3 klasa, 4- 6 klasa 7-8 klasa
2) w jednej kategorii: praca plastyczna
3) przystąpienie uczniów do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
IV Prace konkursowe:
1) Uczestnicy wykonują pracę w formie plastycznej. Technika wykonania prac dowolna. Format od A4 do A2. Do pracy musi być dołączony kilku zdaniowy opis wizji autora ( około 1/3 strona formatu A4).
3). Prace plastyczne przygotowuje uczestnik indywidualnie. W przypadku formatów: A3, A2 dopuszcza się pracę zbiorową do 4 wykonawców.
4). Praca przygotowana przez uczestnika lub zespół powinna mieć twórczy charakter.4) .Na konkurs można zgłaszać tylko prace nie prezentowane na innych konkursach czy w mediach internetowych oraz analogowych.
5) Jedna osoba/ jeden zespół może zgłosić do trzech prac.
6) Do pracy powinna być dołączona informacja o autorze/autorach, nr tel. mail, nazwa szkoły i nazwisko opiekuna. Informacja winna być wypełniona czytelnie, drukowanymi literami.
7) W każdej z kategorii konkursu zostaną wyłonieni laureaci.
8) Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora.
V. Kryteria oceny prac konkursowych
1) Komisja powołana przez Prezesa Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego i Dyrektora RBP w Szubinie wybiera w każdej grupie wiekowej trzy spośród nadesłanych prac.
2) Komisji przysługuje prawo wyboru dodatkowych prac zasługujących na wyróżnienie. Rozstrzygnięcie komisji jest ostateczne i nie podlega odwołaniu.
3) Komisja sporządza protokół z przebiegu konkursu.
VI. Zasady oceniania prac:
1) zgodność z tematem
2) twórcze podejście do tematu, oryginalność pomysłu
3) kompozycja, techniki plastyczne
VII. Harmonogram konkursu
1) Miejsce i termin składania prac konkursowych: Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie ul Kcyńska 11 lub jedna z filii bibliotecznych w Chomętowie, Królikowie, Rynarzewie, Samoklęskach Małych, Słonawach lub Zamościu.
2) Termin składania prac: do 24 września br.
3) Jury wyłoni finalistów konkursu, których prace zaprezentowane będą na wystawie w tym zwycięzców w swoich kategoriach.
3) Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród jego zwycięzcom oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w p. połowie października br. Finaliści konkursu oraz szkoły zostaną poinformowane o dokładnym terminie i godzinie rozpoczęcia uroczystości.
VIII. Ochrona danych osobowych uczestników konkursu.
Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922 z późn. zm.); Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”)
IX. Postanowienia końcowe
1) Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka oświadczają, że wyrażają zgodę na udział dziecka w/w konkursie i potwierdzają, że praca jest autorstwa ich dziecka/ dzieci.
1) Organizator nie odsyła prac konkursowych. Prace będą zdeponowane w RBP Szubin przez okres pół roku. W tym okresie należy się zgłosić po ich zwrot.
2) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu obowiązują zapisy Kodeksu Cywilnego.
3) Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
4) Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej http://biblioteka.szubin.pl/kategoria/konkursy/Dane kontaktowe organizatora: biblioteka@biblioteka.szubin.pl, tel. 601072187