Konkurs plastyczny na promocję spisu powszechnego

REGULAMIN

KONKURSU  PLASTYCZNEGO  NA PROMOCJĘ

NARODOWEGO  SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

I. Organizator:             Burmistrz Szubina, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin oraz Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin

II. Cel konkursu:           

Celem konkursu jest promocja  Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, jego

haseł „Liczymy się dla Polski”, „Liczy się każdy” lub metody samospisu internetowego wśród młodzieży

i ich rodziców oraz pobudzanie kreatywności młodzieży, jak również umożliwienie im zaprezentowania

swojego talentu.

III. Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII z terenu gminy Szubin.

2. Z uczestnictwa konkursu wyłączone są dzieci (własne i przysposobione) pracowników Urzędu Miejskiego w Szubinie oraz pracowników Muzeum Ziemi Szubińskiej.

3. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać wyłącznie prace konkursowe wykonane osobiście i wyłącznie indywidualnie.

IV. Technika prac plastycznych i format prac plastycznych:

Malarstwo na papierze lub rysunek kredką, format A4 lub  A3.

Każda praca musi być opisana na odwrocie: imię i nazwisko autora.

V. Zasady konkursu:

1. Przystąpienie do konkursu polega na dostarczeniu bezpośrednio lub przesłaniu listowym w terminie do 14 maja 2021r. do godziny 15.30 (decyduje data wpływu) pracy konkursowej  do siedziby Organizatora tj. Urzędu Miejskiego w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin lub Muzeum Ziemi Szubińskiej ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin oraz wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1).

UWAGA: prace przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie pracy powstałe w czasie przesyłki.

2. Uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie 1 pracę.

3. Nadesłane na konkurs prace powinny znajdować się w kopertach z napisem: „Konkurs NSP 2021.”

4. Koszty dostarczenia prac do Organizatora pokrywają uczestnicy konkursu.

VI. Rozstrzygniecie konkursu

1. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac. Przy ocenie komisja weźmie pod uwagę ich zgodność z tematem prac oraz pomysłowość, oryginalność i estetykę wykonanej pracy. Przyznane zostaną nagrody rzeczowe za zajęcie I miejsca (o wartości około 180 zł), II miejsca (o wartości około 160 zł)  i III miejsca (o wartości  około 130 zł) oraz upominki reklamowe.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 21 maja 2021r.  na stronach internetowych Organizatora.

3. Z wszystkich nadesłanych na konkurs prac plastycznych zostanie zorganizowana wystawa w Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie.  Prace będzie można oglądać od 1 czerwca 2021r. do 18 czerwca 2021r.

4. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska zwycięzców oraz umieszczanie tych informacji na wystawie w Muzeum, w materiałach reklamowych Organizatora oraz w mediach i Internecie.

5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wystawienie prac w Muzeum oraz publikację pracy i/lub (skanów) zdjęć pracy plastycznej na stronach internetowych gminy Szubin oraz Muzeum. 

VII. Postanowienia końcowe.

We wszystkich sprawach zwianych z konkursem można kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej: um@szubin.pl z dopiskiem „konkurs NSP 2021”.

VIII. Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gmina Szubin z siedzibą: Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin, tel. 52 391 07 00 oraz Muzeum Ziemi Szubińskiej ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. 52-384-24-75.

 1. Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować:

 1. pocztą tradycyjną na adres:  Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin,
  1. pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@szubin.pl.

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych  z przebiegiem i rozstrzygnięciem konkursu plastycznego, organizacją wystawy pokonkursowej zgłoszonych prac plastycznych oraz promocją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań  i będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, co wyczerpuje wymagania art. 6. ust. 1 lit. a RODO.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Szubinie, Muzeum Ziemi Szubińskiej oraz członkowie Komisji Konkursowej. Do publicznej wiadomości podane zostanie imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz praca plastyczna/ i (lub) jej skan/zdjęcie.   

 • Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konkursu oraz eksponowania prac konkursowych lub do chwili wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych, a po tym czasie dane będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez okres określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 27, poz. 140 ze zm.).

 • Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu na zasadach art. 15-21 RODO prawo do:

1.         dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2.         sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

3.         ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4.         przenoszenia danych;

5.         sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

6.         wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 • Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest warunkiem koniecznym
do udziału w konkursie. Niepodanie danych osobowych spowoduje, że udział w konkursie będzie niemożliwy. W związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Burmistrz Szubina

/-/ Mariusz Piotrkowski

Załączniki