Stypendia szkolne

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolnego składa się w Urzędzie Miejskim w Szubinie Wydział Świadczeń Rodzinnych – Referat Płatności Alimentacyjnych i Mieszkaniowych (I piętro, biuro nr 27) w terminie do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowniczych służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej oraz występowania w rodzinie okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna lub wystąpienie zdarzenia losowego.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki tj. do ukończenia 18 roku życia;

3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki tj. do ukończenia 18 roku życia.

Do stypendium szkolnego uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • zamieszkują na terenie Gminy Szubin,
 • rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole,
 • dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (528,00 zł), dla osoby samotnej (701,00 zł), dochód z 1 ha przeliczeniowego (308,00 zł).

Pomoc materialna o charakterze socjalnym nie przysługuje:

 • dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne,
 • dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,
 • studentom szkół wyższych i licencjackich.

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

  2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;

  3. całkowitego lub częściowego pokrycia uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów, o których mowa w art. 90d ust.3 ustawy o systemie oświaty, kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania;

  4. świadczenia pieniężnego, w szczególności wypłacanego comiesięcznie w okresie zajęć szkolnych

Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego:

 • płatne zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym tj., czesne za naukę w szkole, korepetycje, kursy języków obcych, informatyki, zajęcia sportowe, w tym na basenie, nauka pływania, nauka tańca, karate, nauka gry na instrumentach muzycznych, wycieczki szkolne i tematyczne (np. teatr, kino, muzeum itp.), koszt wyjazdu na tzw. ,,zieloną szkołę”i „białą szkołę” – na podstawie zaświadczenia ze szkoły o poniesionym wydatku, bądź zaświadczenia z miejsca gdzie dziecko uczęszcza oraz koszty związane z uczestnictwem w praktykach zawodowych tj. czesne i zakwaterowanie za okres, w którym realizowana jest nauka;
 • zakup:

a) podręczników, ćwiczeń, lektur, vademecum, kompendium, słowników, kodeksów, atlasów, encyklopedii, tablice matematycznych/chemicznych/fizycznych i astronomicznych, map, globusów oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym,

b) pomocy dydaktycznych i przyborów szkolnych np. komputer/monitor komputerowy/notebook /laptop/tablet/drukarka/skaner, programy multimedialne i edukacyjne, podzespoły do komputera (mysz, klawiatura, słuchawki, głośniki), koszty naprawy lub modernizacji komputera, papier i tusz/toner do drukarki, mikroskop, kalkulator, piórnik, artykuły szkolne np. bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, okładki na zeszyty, książki i ćwiczenia oraz inne przybory związane z zajęciami szkolnymi,

c) biurka do nauki, krzesła lub fotela do biurka, lampki szkolnej na biurko,

d) tornistra/plecaka szkolnego lub torby szkolnej oraz worka do obuwia na zajęcia wychowania fizycznego,

e) instrumentów muzycznych w przypadku uczniów uczęszczających na zajęcia muzyczne (poparte zaświadczeniem wydanym przez instytucję organizującą naukę gry na instrumencie) lub do szkoły muzycznej,

f) sprzętu sportowego w przypadku uczniów klas sportowych,

g) stroju sportowego wymaganego na zajęcia wychowania fizycznego: spodenki sportowe, koszulka sportowa, spodnie sportowe, bluza sportowa, obuwie sportowe typu tenisówki lub halówki lub trampki lub adidasy (gimnastyczne);

h) stroju wymaganego do praktycznej nauki zawodu oraz materiałów niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych (poparte zaświadczeniem ze szkoły lub od pracodawcy o zasadności zakupu);

 • pokrycie kosztów abonamentu internetowego, wystawionego na jedną z osób będących w składzie rodzin.

Faktury, rachunki, dowody wpłat, bilety miesięczne oraz zaświadczenia muszą być wystawione imiennie na rodzica lub pełnoletniego ucznia.

Wysokość stypendium szkolnego:

Miesięczna kwota stypendium uzależniona jest od dochodów rodziny ucznia, a następnie ustalana według kryterium dochodowego, które kształtuje się w sposób następujący:

 • dochód miesięczny na członka rodziny do 200,00 zł włącznie – I grupa dochodowa – 100%kwoty, o której mowa w art.6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj. 124,00 zł;
 • dochód miesięczny na członka rodziny powyżej 200,00 zł do maksymalnej kwoty dochodu uprawniającego do stypendium – II grupa dochodowa – 80% kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych t.j. 100,00 zł.

WAŻNE!

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne i pełnoletni uczeń są niezwłocznie obowiązani powiadomić organ przyznający stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, np. zmiana miejsca zamieszkania ucznia, zaprzestanie nauki przez ucznia, uzyskanie dochodów przez członków rodziny. W przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania pomocy materialnej, stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa. Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

Uzupełniony i podpisany wniosek wraz ze stosownymi zaświadczeniami/oświadczeniami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w biurze 27 do 15.09.2021r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny po nr: 52 391-07-36