“Z kulturą mi do twarzy”

Uczniowie klas I – III w roku szkolnym 2021 – 2022 biorą udział w MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE EDUKACYJNYM “Z kulturą mi do twarzy”
 Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021 /2022  (punkt 1 – wspomaganie wychowawczej roli rodziny; punkt 2 – wychowanie do wartości, zaangażowanie społeczne;  punkt 3 – wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacja patriotyczna, poznawanie polskiej kultury).

Cele projektu wynikające z Podstawy Programowej:
⦁ Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina,przyjaciele);
⦁ Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
⦁ Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.
⦁ Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Cele szczegółowe:
⦁ promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno,
⦁ rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką,
⦁ współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym,
⦁ wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm,
⦁ kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych,
⦁ kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku,
⦁ zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie,
⦁ współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

Projekt podzielony jest na cztery moduły: 
MODUŁ I – W KRAINIE MUZ 
MODUŁ II – PIĘKNO REGIONU 
MODUŁ III – KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ 
MODUŁ IV – KULTURY ŚWIATA
Zadania z poszczególnych modułów będą realizowane przez cały rok szkolny.