-Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalewie w roku szkolnym 2021/2022

Podstawa prawna:

1) Art. 154 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910, 1378, z 2021r. poz4).

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół
i placówek (Dz. U. poz. 610).

3) Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalewie.

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Szkole – należy przez to rozumieć: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalewie.
2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć: dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalewie.
3) Rodzicach – należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych.

I. Obowiązek szkolny

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 7 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

2. W roku szkolnym 2021/2022 obowiązkiem szkolnym objęte jest dziecko, które w roku 2021 kończy 7 lat.

3. Wymogu, o którym mowa w pkt. 2 nie stosuje się wobec dziecka, które decyzją dyrektora podjętą na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej zostało odroczone od obowiązku szkolnego.

4. Na wniosek rodziców naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2021/2022 może także rozpocząć dziecko, które w roku szkolnym 2021 kończy 6 lat i było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko nie realizowało wychowania przedszkolnego wówczas niezbędna jest opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

II. Zasady rekrutacji

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w jej obwodzie, na podstawie zgłoszenia rodziców.

2. Dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły może zostać przyjęte do klasy pierwszej w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wniosek rodziców oraz nie spowoduje to zwiększenia ilości oddziałów.

3. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.

4. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 2, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

5. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na podstawie kryteriów określonych przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.

III. Zapisy

1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, w obwodzie której ono mieszka, zobowiązani są rodzice.

2. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej polega na pobraniu ze strony internetowej lub sekretariatu szkoły formularza zgłoszenia do klasy I, wypełnieniu i podpisaniu, a następnie złożeniu formularza w sekretariacie szkoły.

IV. Terminy rekrutacji

1. Na rok szkolny 2021/2022 terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego określa dyrektor szkoły w uzgodnieniu z burmistrzem.

2. Przyjmuje się terminarz rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej:

1) zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły do klasy pierwszej, które objęte były wychowaniem przedszkolnym odbywają się w terminie od 01 marca do 26 marca 2021r.,

2) rodzice składają formularz zgłoszeniowy, potwierdzony własnoręcznymi podpisami. Składają deklarację w sprawie uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych z religii lub etyki oraz klauzulę Rodo w terminie do 26 marca 2021r.

3. Do dnia 16 kwietnia 2021r. następuje ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej.

4. W przypadku złożenia przez rodziców wniosku o przyjęcie do klasy I ucznia zamieszkałego poza obwodem szkoły, a szkoła dysponuje wolnymi miejscami, wszczyna się postępowanie rekrutacyjne w terminie od 29 marca do 09 kwietnia 2021r.

5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, w terminie do 31 sierpnia 2021r.

6. Szczegółowy terminarz zapisów dyrektor szkoły ogłasza na szkolnych tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

7. W przypadku nie przyjęcia dziecka spoza obwodu szkoły do klasy I, rodzice zostają powiadomieni pisemnie niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji.

V. Dokumenty

1. Formularz zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej zawiera:

1) imiona, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata;

3) adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata i kandydata;

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je posiadają.

2. Wzór formularza zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie.

3. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I spoza obwodu szkoły na wolne miejsca zawiera:

1) imiona, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata;

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata;

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata;

4. Do wniosku dołącza się:

1) Oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez dyrektora szkoły.

2) Klauzulę Rodo.

5. Dokumenty składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

6. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywych zeznań rodzic jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach lub może zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie tych okoliczności. Burmistrz potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

8. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu. w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

9. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku.

10. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

VI. Postępowanie rekrutacyjne

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

5. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów oraz informację
o liczbie wolnych miejsc.

6. Listy, o których mowa w pkt. 4 i 5, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie
w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.

7. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w pkt. 5, jest określany
w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

VII. Podział klasy na oddziały

1. W przypadku większej liczby przyjętych uczniów do klasy pierwszej (powyżej 25),
w sprawie przydziału dzieci do określonych oddziałów decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.

2. Uczniów do poszczególnych zespołów klasowych przydziela Szkolna Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę w szczególności:

1) miejscowość, z której uczniowie będą dojeżdżać do szkoły,

2) aspekt przebywania dzieci w jednej grupie,

3) proporcjonalny udział dziewcząt i chłopców w oddziale.

3. Dyrektor szkoły przekazuje listy uczniów wychowawcom klas I.

VIII. Tryb odwoławczy

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych i uczniów nieprzyjętych do klasy I szkoły podstawowej, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem.

3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

4. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły pisemne odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.