-Regulamin dowożenia i odwożenia dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych na terenie GMINY SZUBIN

Zarządzenie Nr 0050.1.28.2021
Burmistrza Szubina

z dnia 5 marca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu dowożenia i odwożenia dzieci przedszkolnych i uczniów szkół
podstawowych  na terenie Gminy Szubin.

Na podstawie art. 32 ust. 5 i 7 i art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1.     Wprowadza się regulamin dowożenia i odwożenia dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Szubin w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Regulamin obowiązuje przewoźników wykonujących przewóz uczniów, opiekunów uczniów w czasie przewozów, dyrektorów przedszkoli i szkół objętych dowożeniem uczniów oraz wszystkich uczniów i rodziców uczniów korzystających z przewozów.

§ 2. 1.   Ustala się sieć stałych przystanków autobusowych na poszczególnych trasach (załącznik nr 2).

2. Sieć stałych przystanków powinna spełniać warunek, że odległość z miejsca zamieszkania dziecka (ucznia) do przystanku nie może przekraczać odległości 1 km.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Szubina oraz dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych objętych dowożeniem uczniów.

§ 4.  Traci moc zarządzenie nr 0050.1.130.2016 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dowożenia i odwożenia dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Szubin.

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina

Mariusz Piotrkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.1.28.2021
Burmistrza Szubina
z dnia 5 marca 2021 r.

REGULAMIN DOWOŻENIA I ODWOŻENIA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH I UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTWOWYCH NA TERENIE GMINY SZUBIN

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub szkołę podstawową,

b) uczniu – należy przez to rozumieć dziecko przedszkolne, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej i ucznia szkoły podstawowej,

c) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej,

d) rodzicu – należy przez to rozumieć zarówno rodzica/rodziców ucznia, jak i jego opiekuna/opiekunów prawnych,

e) dowozie – należy przez to rozumieć dowóz i odwóz uczniów do i ze szkoły,

f) przewoźniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, która świadczy usługi transportowe dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Szubin.

2. Organizatorem dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Szubin jest Gmina Szubin. Organizator dowożenia określa w planie dowozów trasy dla autobusów szkolnych. Godziny odjazdów oraz przystanki określają dyrektorzy szkół.

3. Listę osób dowożonych ustala dyrektor szkoły, do której uczniowie są dowożeni (w terminie do 10 września każdego roku przekazuje ją do organu prowadzącego).

4. Opiekunowie dzieci dowożonych do szkół zatrudniani są przez Burmistrza Szubina.

5. Opiekunowie sprawują bezpośrednią opiekę nad uczniami w autobusach dowożących uczniów do szkół.

6. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do ścisłej współpracy z organizatorem dowozów i opiekunami w zakresie dowozu uczniów.

7. Organizator dowozu współpracuje z przewoźnikiem i dyrektorami szkół.

8. Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zasadami swojego statutu na zgłoszenia opiekunów dotyczące negatywnych zachowań uczniów w czasie przewozu.

9. Autobus odjeżdża z wyznaczonego miejsca o godzinie ustalonej w planie dowozów.

10. Na przyjazd dzieci do szkoły oczekuje nauczyciel pełniący dyżur w świetlicy szkolnej lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.

11. Po zakończeniu zajęć uczniowie objęci dowozem oczekują w świetlicy szkolnej lub w innym miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły, do godziny odjazdu autobusu. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi odprowadza uczniów do autobusu.

12. . Czasy podane na rozkładach jazdy autobusu, które ustalają dyrektorzy szkół są orientacyjne z uwagi na zmieniające się warunki pogodowe, różne sytuacje panujące na drodze oraz podczas wsiadania i wysiadania uczniów.

13. W przypadku opóźnienia autobusu uczniowie czekają na przystanku maksymalnie 25 min. po czym wracają do domów.

14. Kierowca autobusu odpowiedzialny jest za bezpieczny przewóz uczniów, sprawność techniczną pojazdu, jego eksploatację, za punktualne przyjazdy i odjazdy.

15. W przypadku awarii lub wypadku autobusu szkolnego:

a) opiekun przewozu sprawuje opiekę nad przewożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego lub przybycia rodziców,

b) opiekun przewozu podejmuje decyzje, co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku,

c) kierowca autobusu szkolnego zobowiązany jest do podjęcia, wspólnie z opiekunem przewozu, działań zmierzających w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, a także do zminimalizowania strat materialnych,

d) kierowca autobusu szkolnego niezwłocznie informuje organizatora dowozu i właściwą szkołę o zaistniałej sytuacji.

16. W przypadku wyjątkowo trudnych warunków pogodowych/drogowych zagrażających bezpieczeństwu uczestników dowozu Gmina Szubin może odwołać kurs w porozumieniu z przewoźnikiem i dyrektorem szkoły.

17. W przypadku ogłoszenia na terenie kraju stanu epidemii do czasu jego odwołania uczniowie zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wytycznych przeciwepidemicznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz wewnętrznych wytycznych przewoźnika realizującego dowozy uczniów do szkół, a także organizatora dowozu.

Rozdział 2.
Obowiązki ucznia

1. Z przewozów może korzystać każdy uczeń, który jest zapisany na liście uczniów dowożonych.

2. Brak akceptacji regulaminu lub niedostarczenie do szkoły, do której uczeń uczęszcza zobowiązania w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z przewozu ucznia do i ze szkoły.

3. Uczniom podczas jazdy nie wolno:

a) wsiadać i wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna,

b) wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,

c) zachowywać się w sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,

d) zachowywać się w sposób wulgarny, hałaśliwy,

e) dokonywać zniszczeń w autobusie,

f) żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nieprzeznaczonym,

g) rozmawiać z kierowcą.

4. Uczniowie zobowiązani są być punktualnie w wyznaczonym miejscu wsiadania.

5. Uczniowie wsiadają/wysiadają do/z autobusu tylko w wyznaczonych przez dyrektora szkoły miejscach uzgodnionych z przewoźnikiem.

6. Przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu uczniowie zachowują szczególną ostrożność tak, aby nie narazić siebie i innych użytkowników na niebezpieczeństwo.

7. Po wyjściu z autobusu uczniowie przechodzą na drugą stronę jezdni wyłącznie pod opieką opiekuna.

8. W przypadku (dotyczy tylko odwozu), gdy uczeń spóźni się na odjazd autobusu, zobowiązany jest do udania się do sekretariatu szkoły i zgłoszenia swojego spóźnienia pracownikowi administracyjnemu/nauczycielowi dyżurnemu lub dyrektorowi szkoły.

9. Uczniowie po przyjeździe do szkoły udają się do szatni, a następnie do świetlicy lub bezpośrednio na lekcje.

10. Uczniowie powracający do domu po lekcjach oczekują na autobus w świetlicy szkolnej lub innym miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

11. Uczniowie dowożeni muszą dostosować się do zasad określonych w niniejszym regulaminie oraz poleceń opiekunów przewozu i kierowcy.

Rozdział 3.
Obowiązki rodziców

1. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci dochodzących z miejsca zamieszkania do przystanku autobusowego aż do momentu wejścia ucznia do autobusu oraz powracających po zajęciach do domu od momentu wyjścia ucznia z autobusu, o czym powiadamia rodziców dyrektor szkoły.

2. Rodzice ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia dokonane przez ich dzieci w autobusach. Materialna odpowiedzialność rodziców będzie polegać w szczególności na przywróceniu do pierwotnego wyglądu i użyteczności autobusu lub rekompensaty pieniężnej, w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zaistniałej sytuacji.

3. Rodzice są zobowiązani zapewnić dzieciom powrót ze szkoły w przypadku uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych, odbywających się poza godzinami planowanych odwozów na poszczególnych trasach.

4. Rodzice ucznia poniżej 7 roku życia bądź upoważniona przez nich osoba zobowiązani są do jego odbioru z przystanku. W przypadku nieobecności rodzica lub osoby upoważnionej, uczeń przywożony jest do szkoły skąd po interwencji odbierają go rodzice na własny koszt.

Rozdział 4.
Obowiązki opiekuna uczniów w czasie przewożenia uczniów

1. Opiekun jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów w trakcie wsiadania do lub wysiadania z autobusu oraz w trakcie przewozu.

2. Opiekun powinien posiadać imienną listę uczniów dowożonych na danej trasie. Przed planowanym odjazdem autobusu opiekun sprawdza obecność wg listy uczniów dowożonych i daje sygnał kierowcy do rozpoczęcia jazdy.

3. W trakcie wykonywania czynności związanych z opieką opiekun ściśle współpracuje z kierowcą pojazdu w zakresie bezpieczeństwa przewozu:

a) w trakcie przewozu przebywa wewnątrz autobusu,

b) po zatrzymaniu autobusu, otwiera przednie drzwi i wysiada na zewnątrz,

c) sprawdza czy w miejscu wsiadania nie występują jakiekolwiek zagrożenia dla uczniów,

d) nadzoruje wsiadanie uczniów i w razie potrzeby służy pomocą, przestrzegając zasady, że w pierwszej kolejności wsiadają uczniowie młodsi,

e) po wejściu wszystkich uczniów do autobusu opiekun sprawdza czy uczniowie zajęli miejsca,

f) po zamknięciu drzwi autobusu oraz sprawdzeniu czy zamknięte są tylne drzwi – awaryjne, opiekun przekazuje sygnał kierowcy do kontynuowania jazdy,

g) w trakcie przejazdu opiekun na bieżąco kontroluje stan ładu i bezpieczeństwa w autobusie podejmując skuteczną interwencję w razie jego naruszenia bez jakiejkolwiek przemocy fizycznej. W razie potrzeby, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, opiekun ma prawo do podjęcia decyzji o zatrzymaniu autobusu w celu przywrócenia bezpiecznych warunków jazdy. W takim przypadku kierowca zobowiązany jest do zatrzymania autobusu w najbliższym miejscu niezagrażającym bezpieczeństwu na drodze,

h) w trakcie wysiadania uczniów, po zatrzymaniu się autobusu opiekun otwiera drzwi i wychodząc na zewnątrz sprawdza, czy zachowane są warunki bezpiecznego wysiadania, a w szczególności czy poruszające się po drodze pojazdy nie stanowią zagrożenia dla wysiadających,

i) nadzoruje wysiadanie uczniów służąc im w razie potrzeby pomocą i przeprowadza na drugą stronę drogi jeśli jest taka potrzeba,

j) po wyjściu uczniów opiekun wraca do autobusu i daje sygnał kierowcy do dalszej jazdy,

k) odpowiedzialność i podjęcie obowiązków opiekuna rozpoczyna się z chwilą zatrzymania autobusu na pierwszym przystanku rozpoczynającym dowóz, a kończy z chwilą opuszczenia autobusu przez ostatniego ucznia na ostatnim przystanku.

4. W przypadku awarii autobusu opiekun ściśle współpracuje z kierowcą oraz sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami zapewniając im bezpieczeństwo do czasu przyjazdu autobusu zastępczego lub rodziców uczniów. Opiekun informuje o tym dyrektora szkoły.

5. O nieodpowiednim zachowaniu uczniów w autobusie szkolnym opiekun przewozu informuje ustnie wychowawcę oraz dokonuje wpisu w zeszycie opiekuna.

6. Opiekun w trakcie realizacji dowozu musi być ubrany w kamizelkę z elementami odblaskowymi.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin przedstawiony jest przez dyrektora danej szkoły wszystkim uczniom dowożonym najpóźniej w pierwszym tygodniu każdego roku szkolnego. Ponadto regulamin będzie dostępny na stronie internetowej www.bip.szubin.pl oraz na stronach internetowych szkół.

2. Dyrektorzy szkół zobowiązani są do bieżącej aktualizacji tras i przystanków autobusu szkolnego nie później niż w terminie 7 dni od zaistniałej zmiany.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje:

a) opiekun w porozumieniu z dyrektorem szkoły – podczas trwania przewozu,

b) organizator dowozów – w innym czasie.

4. Zmiany zapisów niniejszego regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności porządkowej za jego nieprzestrzeganie.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina

Mariusz Piotrkowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.1.28.2021
Burmistrza Szubina
z dnia 5 marca 2021 r.

WYKAZ PRZYSTANKÓW AUTOBUSU SZKOLNEGO

Trasa: Szubin- Chomętowo – Żędowo- Wąsosz- Kowalewo                                                           

Lp.MiejscowośćNumer przystankuMiejsce
1.Chomętowo I1Przy Przedszkolu „IGUŚ”
2.Żędowo I2Przystanek PKS
3.Żędowo II3Przystanek PKS
4.Wąsosz Wieś4Przystanek PKS
5.Wąsosz Plaża5Przystanek PKS
6.Wąsosz ul. Żnińska6Przystanek PKS
7.Kowalewo7Szkoła Podstawowa w Kowalewie

Trasa: Kowalewo – Gąbin-  Chomętowo (Wyręba) –  Żędowo-  Wąsosz – Chomętowo – Szubin (Dzieci z Przedszkola „IGUŚ„ w Chomętowie)                                              

Lp.MiejscowośćNumer przystankuMiejsce
1.Kowalewo1Szkoła Podstawowa w Kowalewie
2.Kowalewo Las2Przystanek
3.Gąbin3Przystanek PKS
4.Chomętowo II4Przystanek PKS
5.Żędowo5Przystanek PKS
6.Wąsosz6Przystanek PKS
7.Chomętowo I7Przy Przedszkolu „IGUŚ”

Trasa: Szubin – Kowalewo – Chomętowo (Wyręba) – Gąbin- Zielonowo – Mąkoszyn –  Kowalewo (szkoła) – Szubin              

Lp.MiejscowośćNumer przystankuMiejsce
1.Chomętowo III (Wyręba)1Obok domu p. Słowik
2.Gąbin I2Przystanek PKS
3.Chomętowo II3Przystanek PKS
4.Gąbin wieś II4Przystanek PKS
5.Gąbin III5Przystanek PKS
6.Gąbin IV6Obok domu pana Chyżewskiego
7.Zielonowo7Obok domu państwa Kuźniak
8.Mąkoszyn I8Przystanek PKS
9.Mąkoszyn II9Przystanek PKS
10.Kowalewo Las10Przystanek
11.Kowalewo11Szkoła Podstawowa w Kowalewie

Trasa: Szubin – Kowalewo – Wąsosz – Żędowo – Chomętowo – Gąbin – Zielonowo – Mąkoszyn –  Kowalewo – Szubin                   

Lp.MiejscowośćNumer przystankuMiejsce
1.Wąsosz ul. Żnińska1Przystanek PKS
2.Wąsosz Plaża2Przystanek PKS
3.Wąsosz Wieś3Przystanek PKS
4.Żędowo I4Przystanek PKS
5.Żędowo II5Przystanek PKS
6.Chomętowo I6Przy Przedszkolu „IGUŚ”
7.Chomętowo II7Przystanek PKS
8.Chomętowo III (Wyręba)8Obok domu państwa Słowik
9.Gąbin I9Przystanek PKS
10.Gąbin wieś II10Przystanek PKS
11.Gąbin III11Przystanek PKS
12.Gąbin IV12Gąbin (pan Chyżewski)
13.Zielonowo13Obok domu państwa Kuźniak
14.Mąkoszyn I14Przystanek PKS
15.Mąkoszyn II15Przystanek PKS
16.Kowalewo Las16Przystanek
17.Kowalewo17Szkoła Podstawowa w Kowalewie

Burmistrz Szubina

Mariusz Piotrkowski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 32 ust. 1 i art. 39 ust. 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) sieć publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół ustala rada gminy. Sieć ta powinna zapewniać wszystkim dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz uczniom szkół podstawowych odległość z miejsca zamieszkania do szkoły nie większą niż 3 km dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz uczniów klas I-IV szkół podstawowych, 4 km dla uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej i uczniów. Jeżeli droga ucznia do szkoły przekracza odpowiednie odległości to gmina ma obowiązek zapewnić bezpieczny transport i opiekę w czasie przewozu do i ze szkoły. W Gminie Szubin odległości te są często przekraczane.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe sześcioletnie szkoły podstawowe stały się ośmioletnimi szkołami podstawowymi. Regulamin dowożenia i odwożenia dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych  na terenie Gminy Szubin został dostosowany do aktualnie obowiązujących przepisów.

Burmistrz Szubina

Mariusz Piotrkowski