Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców  Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II w Kowalewie

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Reprezentacja Rodziców Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Kowalewie przyjmuje nazwę „Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Kowalewie i posługuje się pieczątką podłużną „Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kowalewie”.
 2. Rada Rodziców jest statutowym organem szkoły.

§ 2

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im Jana Pawła II w Kowalewie,
 2. Statucie – należy przez to rozumieć statut szkoły,
 3. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora szkoły,
 4. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Rodziców szkoły,
 5. Radzie Oddziałowej – należy przez to rozumieć wewnętrzny organ wybierany przez rodziców uczniów danej klasy,
 6. Zebraniu Klasowym – należy przez to rozumieć Zebranie Rodziców Uczniów Klasy,
 7. Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym, Sekretarzu, Skarbniku – należy przez  to rozumieć odpowiednio przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika rady rodziców,
 8. Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium rady rodziców,
 9. Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć komisję rewizyjną rady rodziców,
 10. Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów uczniów Szkoły,
 11. nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego.

 Rozdział II Cele i zadania Rady

§ 3

 1. Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów Szkoły poprzez podejmowanie działań, jako organu Szkoły, wynikających z prawa oświatowego, Statutu i niniejszego Regulaminu oraz wspieranie Dyrektora, nauczycieli i innych organów Szkoły w pracy na rzecz dobra uczniów.
 2. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
 3. pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju Szkoły,
 4. zapewnienie   rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez wyrażanie  i przekazywanie Dyrektorowi i innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu  i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowisk i opinii w sprawach związanych z działalnością Szkoły,
 5. formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz Statutu,
 6. finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Szkoły,
 7. wspieranie działalności samorządu uczniowskiego,
 8. organizowanie współpracy z Dyrektorem i nauczycielami Szkoły w celu podniesienia jakości jej pracy.

Rozdział III Struktura i zasady wyborów Rady oraz jej organów wewnętrznych

§ 4

 1. Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych: 
  1. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców  w każdym roku szkolnym. 
  2. Termin pierwszego zebrania rodziców w oddziałach w każdym roku szkolnym ustala Dyrektor Szkoły. 
  3. Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału. 
  4. W wyborach do rad oddziałowych jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic. 
  5. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
  6. Wybory do rad oddziałowych na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca oddziału. 
  7. Zadania wychowawcy oddziału podczas wyborów do rady oddziałowej: 
   1. powołanie komisji skrutacyjnej, 
   2. przyjmowanie zgłoszeń kandydatur, 
   3. nadzorowanie przebiegu głosowania, 
   4. podanie wyników głosowania. 
 1. Zadania komisji skrutacyjnej: 
  1. przeprowadzenie głosowania, 
  2. policzenie głosów i przekazanie wyników głosowania przewodniczącemu, 
  3. sporządzenie protokołu z głosowania. 
  4. Zgłoszenia kandydatów do rady oddziałowej mogą dokonać jedynie rodzice, którzy przybyli na posiedzenie. 
  5. Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 
  6. Wybory do rady oddziałowej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzy osoby. 
  7. W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia. 
  8. Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 
  9. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się kolejną turę głosowania. 
  10. Z przeprowadzonych wyborów rada oddziałowa sporządza protokół, który przewodniczący po podpisaniu przekazuje przewodniczącemu Rady Rodziców. 
  11. Wybrani członkowie rady oddziałowej wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego.

§ 5

 1. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą przewodniczący rad oddziałowych. 
 3. Działalnością Rady Rodziców kieruje prezydium Rady Rodziców, zwanej dalej „prezydium”, w którego skład wchodzi:
 4. przewodniczący Rady Rodziców,
 5. wiceprzewodniczący,
 6. sekretarz,
 7. skarbnik,
 8. Osoby wymienione w ust. 2 wybierane są do pełnienia swych funkcji przez Radę Rodziców na pierwszym jej posiedzeniu.
 9. Do prezydium zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów  w głosowaniu tajnym, w którym wzięła udział co najmniej połowa regulaminowego składu Rady Rodziców. 
 10. W sytuacji, gdy kandydaci do prezydium uzyskali równą liczbę głosów i nie jest możliwe dokonanie wyboru,          zarządza się ponowne wybory, w których nie bierze udziału kandydat, który uzyskał najmniejsza liczbę głosów  na dane stanowisko.  

§ 6

 1. Rada Rodziców posiada komisje rewizyjną liczącą od 3 do 5 członków.
 2. Przewodniczącego i członków komisji rewizyjnej wybiera na pierwszym posiedzeniu Rada Rodziców. Wyboru dokonuje się w głosowaniu jawnym.

§ 7

  Członkowie Rady Rodziców oraz jej organów pełnią swoje funkcje społecznie. 

Rozdział IV Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych

§ 8

 1. Rada jest organem Szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły.
 2. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami  i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły. 
 3. Do kompetencji Rady należy w szczególności:
 4. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu wychowawczo – profilaktycznego Szkoły,
 5. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia  lub wychowania,
 6. opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły składanego przez Dyrektora,
 7. opiniowanie możliwości podjęcia w Szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację,
 8. wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela,
 9. opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli, w związku z ubieganiem się przez nich o awans na stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego, mianowanego  i dyplomowanego,
 10. opiniowanie przedstawionego przez Radę Pedagogiczną szkolnego zestawu programów nauczania oraz możliwość opiniowania szkolnego zestawu podręczników,
 11. opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,
 12. opiniowanie innych form zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów,
 13. opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
 14. występowanie do Dyrektora z wnioskiem o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju oraz udział w określeniu wzoru tego stroju,
 15. występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy Dyrektora,
 16. wybór przedstawicieli rodziców do Rady Szkoły, komisji oraz innych ciał, których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów Szkoły,
 17. wybór przedstawicieli Rady do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora,
 18. uchwalanie corocznego preliminarza Rady i jego zmian,
 19. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie,
 20.  uchwalanie propozycji wysokości składek rodziców uczniów Szkoły.

§ 9

Zadaniem przewodniczącego Rady Rodziców jest kierowanie całokształtem prac,  a w szczególności:

 1. dostosowanie do konkretnych potrzeb szkoły zadań zawartych w § 3,
 2. dokonanie podziału zadań i obowiązków między członków prezydium,
 3. współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców i włączenie ich do realizacji planu pracy,
 4. zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców oraz prezydium,
 5. wyznaczanie przedstawicieli Rady Rodziców do komisji konkursowej powoływanej przez organ prowadzący szkołę, której zadaniem jest wybór Dyrektora szkoły,
 6. określanie zakresu zadań dla komisji stałych i doraźnych, 
 7. kierowanie działalnością finansowo – gospodarczą, 
 8. przekazywanie opinii i postulatów wobec Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej, 
 9. reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz, w tym wyrażanie stanowiska Rady Rodziców określonych w uprzednio przyjętych uchwałach.   

§ 10

Zadaniem sekretarza jest zapewnienie właściwej organizacji pracy, a w szczególności:

 1. organizacyjne przygotowanie zebrań Rady Rodziców i prezydium, 
 2. protokołowanie obrad Rady Rodziców i prezydium,
 3. prowadzenie korespondencji i dokumentacji oraz zapewnienie prawidłowego jej przechowywania.  

§ 11

Zadaniem skarbnika jest prowadzenie całokształtu działalności finansowo – gospodarczej,  a w szczególności:

 1. organizowanie wpływów finansowych,
 2. czuwanie nad pełną i rytmiczną realizacją planowych dochodów oraz nad prawidłowym, celowym, gospodarczym, oszczędnym oraz zgodnym  z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami dokonywaniem wydatków,
 3. opracowanie, w porozumieniu z członkami prezydium, projektów planów finansowych i czuwanie nad prawidłową ich realizacją,
 4. czuwanie nad prawidłowością i rzetelnością dokumentacji księgowej,
 5. sprawdzanie na bieżąco dowodów rachunkowo – kasowych pod względem formalno – rachunkowym,
 6. składanie sprawozdań z działalności finansowo – gospodarczej oraz z wykonywania planów finansowych. 

§ 12

Zadaniem prezydium jest bieżące kierowanie pracą w okresie między zebraniami Rady Rodziców, a w szczególności:

 1. koordynowanie działalności rad oddziałowych,
 2. opracowanie projektu planu działalności wraz z planem finansowym na dany rok szkolny z uwzględnieniem zamierzeń rad klasowych,
 3. odbywanie zebrań, zwoływanych przez przewodniczącego lub na wniosek Dyrektora szkoły (w miarę potrzeby), 
 4. składanie okresowych sprawozdań z działalności. 

§ 13

Zadaniem komisji rewizyjnej jest czuwanie nad zgodnością działalności poszczególnych ogniw z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

 1. kontrolowanie raz w roku działalności w zakresie zgodności z przepisami regulaminu i uchwałami Rady Rodziców,
 2. kontrolowanie raz w roku działalności finansowo – gospodarczej  w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej oraz celowości, oszczędności i racjonalności realizowanych wydatków,
 3. składanie rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi.

§ 14

Na zaproszenie przewodniczącego Rady Rodziców dyrektor i wicedyrektor szkoły może brać udział w obradach Rady Rodziców lub posiedzeniach prezydium z głosem doradczym.

Rozdział V Podejmowanie uchwał i protokołowanie posiedzeń

 § 15

 1. Rada Rodziców i jej organy wyrażają swoje stanowisko w formie uchwał.
 2. Uchwały Rady Rodziców, prezydium oraz pozostałych organów podejmowane są  w glosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek, który uzyskał większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” czy „przeciw”. 
 3. Posiedzenia Rady Rodziców i innych organów są protokołowane.

Rozdział V Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy Rady

§ 16

 1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:
  1. ze składek rodziców,
  2. z wpłat instytucji państwowych, organizacji społecznych i innych podmiotów,
  3. z imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla uczniów, rodziców oraz środowiska szkoły,
  4. odpłatności za organizowane usługi i świadczenia, w tym w szczególności zajęcia pozalekcyjne,
  5. innych źródeł, z których pozyskanie dodatkowych funduszy nie narusza obowiązujących przepisów prawa oraz nie posiada znamion działalności gospodarczej.
 2. Fundusze, o których mowa w ust. 1 są przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego  oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców.
 3. Do podejmowania środków finansowych z konta Rady Rodziców upoważnieni są: przewodniczący i skarbnik.
 4. Fundusze Rady Rodziców mogą być wydatkowane na działalność określoną w § 2,  a w szczególności na:
  1. nagrody,
  2. imprezy szkolne,
  3. wycieczki szkolne,
  4. poprawę bazy materialnej szkoły,
  5. wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły,
  6. zapomogi,
  7. obsługę finansową Rady Rodziców,
  8. pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów.
 5. Zadeklarowane przez rodziców składki mogą przyjmować: rady oddziałowe rodziców, wychowawca oddziału lub sekretariat szkoły.
 6. Na każdą przyjętą wpłatę wydaje się pokwitowanie z kwitariusza „Kasa przyjmie”,
 7. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od określonej w uchwale, o której mowa w ust. 1.
 8. Rada Rodziców w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zwolnić określonych rodziców z wnoszenia części lub całości składki. 

§ 17

 1. Wydatkowanie zgromadzonych środków finansowych odbywa się na podstawie przyjętego Preliminarza wydatków na bieżący rok szkolny. 
 2. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania.
 3. Zmiany w Preliminarzu wymagają uchwały Rady Rodziców.

Rozdział VI Postanowienia końcowe

§ 18

 1. Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującym prawem, Dyrektor szkoły może zawiesić ich wykonanie.
 2. Członkowie Rady Rodziców, prezydium, rad oddziałowych oraz innych organów Rady Rodziców niewywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą zostać odwołani przed upływem kadencji. Odwołanie wymaga podjęcia bezwzględną większością głosów uchwały w tej sprawie przez organ dokonujący wyboru,  w głosowaniu tajnym, w którym bierze udział co najmniej połowa regulaminowego składu danego organu.
 3. Na miejsce odwołanych lub ustępujących członków wybiera się nowych.
 4. Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady Rodziców.
 5. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały, zgodnie  z obowiązującymi przepisami.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.