-Rekrutacja do kl 1

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Kowalewie
w roku szkolnym 2021/2022

I. Termin rekrutacji
1. Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 prowadzony jest w terminach podanych niżej:
a) Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły do klasy pierwszej, które objęte były wychowaniem
przedszkolnym odbywają się w terminie od 1 marca 2021r. do 26 marca 2021 roku.
b) Rodzice składają formularz zgłoszeniowy, potwierdzony własnoręcznym podpisem w terminie do
26.03.2021r.
2. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej 9 kwietnia 2021r.
3. W przypadku złożenia przez rodziców wniosku o przyjęcie do klasy I ucznia
zamieszkałego poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami,
wszczyna się postępowanie rekrutacyjne w terminie od 12.04.2021r. – 16.04.2021r.
4. 20.04.2021r. następuje ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej zamieszkałych poza
obwodem szkoły.
5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami,
dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, w terminie do 31 sierpnia 2021r.

2. Informacje o naborze do klas I pod numerem telefonu 52 384-20- 46 w godz. 8.00-14.00

II. Obowiązek szkolny
1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 i trwa do 18 roku życia.
2. W roku szkolnym 2021/2022 obowiązkiem szkolnym objęte jest dziecko, które w 2021 roku kończy
7 lat i było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku 2020/2021.
3. Na wniosek rodzica/prawnego opiekuna naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko,
które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat jeżeli:
a) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym ma
rozpocząć naukę w szkole podstawowej
b) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną
poradnie psychologiczno pedagogiczną.
4. Wymogu, o którym mowa w pkt. 2 nie stosuje się wobec dziecka, objętego decyzją dyrektora o
odroczeniu obowiązku szkolnego na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

III. Zasady rekrutacji
1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte
do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego.
3. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.
4. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka
zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła,
dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów:
a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka – 15 pkt,
b) miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły – 10 pkt,
c) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców
(opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 5 pkt.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi – 30
5. W celu udokumentowania spełnienia kryteriów określonych w punkcie 4 należy przedłożyć
odpowiednie oświadczenia

6. Decyzję w sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych,
podejmuje Dyrektor Szkoły:
a) ustalenie jednakowej liczby uczniów w oddziałach z zachowaniem proporcji pomiędzy
dziewczętami i chłopcami
b) stworzenie warunków do integracji uczniów wywodzących się z różnych miejscowości w obwodzie
szkoły
c) zapisu dzieci zamieszkałych w pobliżu danej ulicy,
IV. Postępowanie rekrutacyjne
1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,
2) podanie do publicznej wiadomości – na tablicy ogłoszeń – listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w formie listy zawierającej imiona i nazwiska,
3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

V. Dzieci nie będące obywatelami Polski
Dzieci nie będące obywatelami Polski przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym
obywateli polskich.

VI. Odroczenia
1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku
szkolnego może zostać odroczone.
2. Dyrektor Szkoły wydaje decyzje administracyjną w sprawie odroczenia wyłącznie dla dziecka
zamieszkałego w obwodzie szkoły.

VII. Zapisy
1 Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem
dziecka do szkoły .
2. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej polega na:
a) pobraniu ze strony internetowej lub szkole formularza zgłoszenia do klasy I,
b) wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu formularza w wyznaczonym miejscu( skrzynka na listy przy
wejściu do szkoły od strony parku).

VIII. Przepisy końcowe
W przypadku braku wolnych miejsc do oddziału klasy pierwszej rodzice dziecka, które nie zostało
przyjęte, zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji. Lista dzieci przyjętych do klasy I
zostanie wywieszona przy wejściu do szkoły na tablicy ogłoszeń.

Uwaga
Oświadczenia, o których mowa w III punkcie 4.a,b,c składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do podpisania w nim klauzuli o
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

Procedura odwoławcza
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły podstawowej.
Uzasadnienie sporządza się terminie 7 dni roboczych od dnia wystąpienia rodzica kandydata z
wnioskiem.
Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Dyrektor publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7
dni od dnia otrzymania odwołania.