Rekrutacja

Informujemy, że od 22 lutego 2021 roku rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szubin oraz przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego na rok szkolny 2021/2022.

Wszelkie informacje dotyczące zasad rekrutacji znajdują się w załącznikach.

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SZUBIN NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zasady przyjęć do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szubin zostały opracowane w oparciu o zapisy:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378),
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów (Dz. U. z 2019, poz. 1737),
 3. Uchwały nr XXVIII/252/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2020 r.
  w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Szubin oraz przyznania każdemu kryterium liczby punktów, a także określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów,
 4. Zarządzenie nr 0050.14.7.2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. Burmistrza Szubina w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 prowadzonych przez Gminę Szubin.

Prowadzenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych jest zadaniem własnym gminy, dlatego też oferta związana z edukacją przedszkolną, wychowaniem i opieką w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych adresowana jest w pierwszej kolejności dla mieszkańców Gminy Szubin.

 1. Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 odbywa się w sposób tradycyjny (składanie wniosków i dokumentacji w wersji papierowej).
 2. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.
 3. Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie wiejskim mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 4. Godziny pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dostosowane są do potrzeb środowiska lokalnego i możliwości organizacyjnych przedszkoli i szkół i mogą ulegać zmianie przy zachowaniu zasady, że placówka ma wspomagać rodziców/opiekunów prawnych w opiece i wychowaniu dzieci.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni składają wniosek o przyjęcie dziecka do maksymalnie 3 przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. We wniosku wskazują kolejność placówki (przedszkola lub oddziały przedszkolne w szkole podstawowej) w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego.
 6. Dane podawane przez rodziców/opiekunów prawnych są dobrowolne. W przypadku nie podania informacji dotyczących poszczególnych kryteriów dla celu procesu rekrutacji przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.

W przypadku braku miejsc w przedszkolach Burmistrz Szubina wskaże miejsce w oddziałach przedszkolnych, w których dzieci sześcioletnie będą mogły realizować roczne przygotowanie przedszkolne.

TERMINARZ REKRUTACJI

22.02.2021 –
26.02.2021
  – składanie przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji na kolejny rok szkolny o kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego w tym samym
przedszkolu czy oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.  
01.03.2021–
26.03.2021
składanie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej po raz pierwszy lub zmieniającego przedszkole.  
09.04.2021 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.  
12.04.2021–
16.04.2021
potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego woli przyjęcia w postaci
pisemnego oświadczenia.  
23.04.2021 ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.  
do
30.04.2021
pisemne powiadomienie przez dyrektora przedszkola/szkoły rodziców/opiekunów prawnych
o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dyrektor przedszkola/szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do 31.05.2021 r.  

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

04.05.2021– 14.05.2021 składanie wniosków wraz z załącznikami.  
20.05.2021 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  
21.05.2021
– 25.05.2021
potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia.  
27.05.2021 podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych
i nieprzyjętych.  
do
31.05.2021
pisemne powiadomienie przez dyrektora przedszkola/szkoły
rodziców/opiekunów prawnych o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

   W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do publicznego przedszkola czy oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

   Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica/opiekuna prawnego dziecka z wnioskiem.

   Rodzic/opiekun prawny dziecka może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

   Dyrektor publicznego przedszkola/szkoły podstawowej rozpatruje odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

WAŻNE POJĘCIA

Przedszkole pierwszego wyboru – przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, do którego rodzice/opiekunowie prawni chcą zapisać dziecko w pierwszej kolejności.

Wniosek rekrutacyjny – formularz podania do wypełnienia przez rodziców/opiekunów prawnych przy zapisywaniu dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – dokument wydany przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne, dotyczy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

   Rekrutacja odbywa się na wolne miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej po uprzednim przyjęciu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz dzieci 6-letnich.

 1. Rekrutacja dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
 2. Rekrutacja dzieci zapisywanych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej po raz pierwszy oraz dzieci zmieniających przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej.
 3. Rekrutacja dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
 4. Rekrutacja dzieci do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nie będących mieszkańcami Gminy Szubin.

I. REKRUTACJA DZIECI KONTYNUUJĄCYCH WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE W DOTYCHCZASOWYM PRZEDSZKOLU/ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ

   W pierwszej kolejności do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Szubin i kontynuujące korzystanie
z oferty przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (korzystających z usług danego przedszkola/szkoły w roku szkolnym 2020/2021). Podstawą zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest złożenie wypełnionej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej  (zał. nr 1 i 2), którą można:

 • pobrać w wersji elektronicznej dostępnej na stronach www.bip.szubin.pl oraz www.szubin.pl, wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej,
 • wypełnić wersję papierową otrzymaną w przedszkolu/szkole podstawowej.

     W procesie przyjęcia dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne zakwalifikowane zostaną tylko te dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni złożą deklarację
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej i zostaną dostarczone w formie papierowej z podpisem rodziców/opiekunów prawnych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w terminie od 22.02.2021 r. do 26.02.2021 r.

II. REKRUTACJA DZIECI ZAPISYWANYCH DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PO RAZ PIERWSZY
ORAZ DZIECI ZMIENIAJĄCYCH PRZEDSZKOLE/ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

     Podstawą zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest złożenie w „przedszkolu pierwszego wyboru” wypełnionego „wniosku rekrutacyjnego” (zał. nr 3 i 4), który można:

 • pobrać w wersji elektronicznej dostępnej na stronach www.bip.szubin.pl oraz www.szubin.pl, wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru/szkole podstawowej,
 • wypełnić wersję papierową otrzymaną w przedszkolu/szkole podstawowej.

     Wypełniając „wniosek rekrutacyjny” należy wskazać przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, do którego rodzic/opiekun prawny chce zapisać dziecko jako „przedszkole pierwszego wyboru”. Dodatkowo można wpisać dwie inne placówki, które będą brane pod uwagę w przypadku, gdyby dziecko nie zostało przyjęte do „przedszkola pierwszego wyboru”.

     W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, dla których „wniosek rekrutacyjny” zostanie wypełniony w wersji papierowej i dostarczony z podpisem rodziców/opiekunów prawnych do „przedszkola pierwszego wyboru” w terminie od 01.03.2021 r. do 26.03.2021 r.

III. REKRUTACJA DZIECI Z ORZECZENIAMI O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

     Rekrutacja dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych zostanie przeprowadzona w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące organizowania szkolnictwa specjalnego.

IV. REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NIE BĘDĄCYCH MIESZKAŃCAMI GMINY SZUBIN

     Prowadzenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej jest zadaniem własnym gminy, dlatego też do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Szubin w pierwszej kolejności przyjmowane
są dzieci, które mieszkają na terenie Gminy Szubin. W związku z tym, dzieci które nie
są mieszkańcami Gminy Szubin mogą być przyjmowane do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej tylko:

 • w czasie rekrutacji uzupełniającej przeprowadzonej do 31.05.2021 r.,
 • w przypadku wolnych miejsc.

     W związku z tym po spełnieniu powyższych warunków rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia „wniosku rekrutacyjnego” w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej do 14.05.2021 r.

Wniosek rekrutacyjny można:

 • pobrać w wersji elektronicznej dostępnej na stronach www.bip.szubin.pl oraz www.szubin.pl, wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru/szkole podstawowej,
 • wypełnić wersję papierową otrzymaną w przedszkolu/szkole podstawowej.

UWAGA

 1. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci starszych niż 6-letnie chcący zapisać dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej winni dołączyć do „wniosku rekrutacyjnego” decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.
 2. Dzieci, które są mieszkańcami Gminy Szubin i będą realizować obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, zgodnie z zapisem Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378), mają zapewnione miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

KRYTERIA REKRUTACJI

     Dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkolach podstawowych przyjmowane są w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność złożonych wniosków nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola czy oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

KRYTERIA USTAWOWE – I ETAP REKRUTACYJNY
Lp. Kryterium Punktacja
1. Wielodzietność rodziny kandydata 1 pkt
2. Niepełnosprawność kandydata 1 pkt
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 1 pkt
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 1 pkt
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 1 pkt
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 1 pkt
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 1 pkt

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący tzw. kryteria samorządowe

KRYTERIA USTALONE PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY – II ETAP REKRUTACYJNY
Lp. Kryterium Punktacja
1. Dziecko, którego oboje rodziców (opiekunowie prawni) pracują  zawodowo lub studiują w trybie stacjonarnym 6 pkt
2. Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru 5 pkt
3. Dziecko, którego jeden z rodziców (opiekunów prawnych) pracuje zawodowo lub studiuje w trybie stacjonarnym 3 pkt
4. Dziecko z rodziny objętej pomocą społeczną 3 pkt
5. Dziecko, którego przynajmniej jeden z rodziców (opiekunów prawnych) mieszka na terenie Gminy Szubin i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Nakle nad Notecią 3 pkt

     W przypadku równej ilości punktów uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, o przyznaniu miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej decydować będzie data urodzenia kandydatów (preferowana będzie kolejność od najstarszego do najmłodszego kandydata).

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA INFORMACJI ZAWARTYCH WE WNIOSKU REKRUTACYJNYM

 • Pod pojęciem wielodzietności należy rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe) – w celu potwiedzenia tego kryterium należy złożyć oświadczenie (zał. nr 5).
 • Niepełnosprawność dziecka – należy złożyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność.
 • W przypadku kryteriów: niepełnosprawność jednego rodzica, obojga rodziców, rodzeństwa dziecka należy przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub częściowej niezdolności do pracy).
 • Samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu/osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe). Potwierdzeniem tego faktu są dokumenty:
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu,
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego   dziecka z jego rodzicem (zał. nr 6).
 • Dla dziecka objętego pieczą zastępczą potwierdzeniem jest jeden z dokumentów:
 • postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej,
 • zaświadczenie z PCPR o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej lub umowa zawarta między starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny, a tą rodziną zastępczą,
 • zaświadczenie o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.
 • Potwierdzeniem zatrudnienia rodzica/rodziców/opiekuna prawnego/opiekunów prawnych jest oświadczenie (zał. nr 7).
 • Potwierdzeniem pobierania nauki w trybie stacjonarnym jest oświadczenie (zał. nr 7)
 • Potwierdzeniem kontynuowania wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo dziecka jest oświadczenie (zał. nr 8).
 • Dziecko z rodziny objętej pomocą społeczną – potwierdzeniem jest oświadczenie
  o korzystaniu z pomocy społecznej (zał. nr 9).
 • Potwierdzeniem zamieszkania na terenie Gminy Szubin i rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Nakle nad Notecią jest oświadczenie (zał. nr 10).
 • Dla potwierdzenia zamieszkania dziecka na terenie Gminy Szubin  do „wniosku rekrutacyjnego” rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest dołączyć oświadczenie
  o miejscu zamieszkania (zał. nr 11).
 • Do „wniosku rekrutacyjnego” należy dołączyć klauzulę informacyjną, którą można pobrać w przedszkolu/szkole podstawowej.